سوره رعد آیه ۱۱ (آیه)

سوره رعد آیه ۱۱
عنوان : سوره رعد آیه ۱۱
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/30
کلیدواژه‌ها :
  • سوره رعد آیه 11
  • له معقبات من بین یدیه ومن خلفه‌یحفظونه من أمر‌ اللـه إن اللـه لا یغیر‌ ما بقوم حتى یغیر‌وا ما بأنفسهم وإذا أر‌اد اللـه بقوم سوءا فلا مر‌د له وما لهم من دونه من وال