جایگاه دکترین در چاره (پلت)

جایگاه دکترین در چاره
عنوان : جایگاه دکترین در چاره
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/28
کلیدواژه‌ها : سیاست | چاره | چرا | چگونه | حسن | ذهنی | تصمیم | تبیین | تشخیص | تدبیر | مصمم | تنظیم | تعلیم | تکریم | عینی | چه | استراتژی | تاکتیک | تکنیک | احسن | حسن تبیین | حسن تفهیم | حسن تدبیر | حسن تنظیم | حسن تعلیم | حسن تکریم | اجرای احسن | جایگاه دکترین در چاره | حوزه‌ی تصمیم | جایگاه