نیاز سنجی (پلت)

نیاز سنجی
عنوان : نیاز سنجی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/03/29
کلیدواژه‌ها :
 • طبیعی
 • نیاز سنجی
 • ضعف مشروع
 • نیاز صادق و مشروع
 • آسیب ممدوح
 • تهدید طبیعی
 • هوای نفس
 • ضعف نامشروع
 • نیاز کاذب و نامشروع
 • آسیب مذموم
 • تهدید غیرطبیعی
 • ضعف
 • مشروع
 • آسیب
 • تهدید
 • نیاز
 • کاذب
 • صادق
 • مذموم
 • ممدوح