سیاست (پلت)

سیاست
عنوان : سیاست
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/08/14
کلیدواژه‌ها :
 • سیاست
 • حسن
 • ذهنی
 • تصمیم
 • تبیین
 • تشخیص
 • تفهیم
 • تدبیر
 • مصمم
 • تنظیم
 • تعلیم
 • تکریم
 • اجرا