سیاست (پلت)

سیاست
عنوان : سیاست
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/08/14
کلیدواژه‌ها : سیاست | حسن | ذهنی | تصمیم | تبیین | تشخیص | تفهیم | تدبیر | مصمم | تنظیم | تعلیم | تکریم | اجرا