هرم جامعه‌ی هجری (پلت)

هرم جامعه‌ی هجری
عنوان : هرم جامعه‌ی هجری
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/18
کلیدواژه‌ها : هجری | مؤمن | دینی | تئو | دموکراسی | مردم سالاری دینی | اجتماعی | مردم | سرمایه‌ی اجتماعی | سرمایه‌ی علمی | سرمایه‌ی مادی | اعتماد | حاکمان متدین و عادل | سرمایه‌ی ایمان | معاونت | هنجارهای اجتماعی شرعی | ارزش های الهی | مردم مؤمن و غیرمتدین | سرمایه‌ی انسانی | هرم جامعه‌ی هجری | انسانی | الهی | شرعی | عادل | ارزش | مردم‌سالاری | حاکمان | هنجار | متدین | هرم