انطباق سیاست و چاره در تصمیم و اجرا (پلت)

انطباق سیاست و چاره در تصمیم و اجرا
عنوان : انطباق سیاست و چاره در تصمیم و اجرا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1397/11/14
کلیدواژه‌ها : سیاست | چاره | چرا | چگونه | چکس | چگاه | چجا | حسن | تصمیم | تبیین | تشخیص | تفهیم | تدبیر | مصمم | تنظیم | تعلیم | تکریم | اجرا | عینی | حوزه | چه | انطباق | احسن