انطباق سیاست و چاره در تصمیم و اجرا (پلت)

انطباق سیاست و چاره در تصمیم و اجرا
عنوان : انطباق سیاست و چاره در تصمیم و اجرا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1397/11/14
کلیدواژه‌ها :
 • سیاست
 • چاره
 • چرا
 • چگونه
 • چکس
 • چگاه
 • چجا
 • حسن
 • تصمیم
 • تبیین
 • تشخیص
 • تفهیم
 • تدبیر
 • مصمم
 • تنظیم
 • تعلیم
 • تکریم
 • اجرا
 • عینی
 • حوزه
 • چه
 • انطباق
 • احسن