هنر خودفروشی (پلت)

هنر خودفروشی
عنوان : هنر خودفروشی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/23
کلیدواژه‌ها : نفس | انسان | خدا | بشر | ذهنی | فطرت | ردیف | هنر خودفروشی | متغیر اولیه | فروش انسان توسط نفس | فروش نفس توسط انسان | خود فروشی قطعات بدن | خودفروشی جنسی | خودفروشی عضلانی | خودفروشی حنجره ای | خودفروشی ذهنی | خودفروشی نفسی | متغیر ثانویه | هیجان | فطرت و کرامت | برون داد | بردگی یدکی | صوتی | فکری | بندگی | خریدار نسبی | شیطان | بردگی | کرامت | عضلانی | ثانویه | متغیر | حنجره | خودفروشی | خریدار | نفسی | جنسی | قطعات بدن