سیستم عصبی جامعه 1 (پلت)

سیستم عصبی جامعه 1
عنوان : سیستم عصبی جامعه 1
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/27
کلیدواژه‌ها : سیستم | جامعه | حسی | مغز | سیستم عصبی جامعه | اطلاعات | نخاع | بینی | پوست | سیستم عصبی محیطی | نورون ها | وابران | اطلاعات تولید شده | خروجی ها | غدد بزاقی | گانگلیون های اتونوم | عضله صاف | عضله اسکلتی | اعصاب حرکتی | سیستم عصبی مرکزی | مغز و نخاع | ورودی ها | چشم | گوش | جوانه های چشایی | پوست عضله | مفاصل احشا | چشایی | صاف | اسکلتی | مرکزی | عضله | عصبی | محیطی | جوانه | حرکتی | مفاصل | احشا