سیستم عصبی جامعه 1 (پلت)

سیستم عصبی جامعه 1
عنوان : سیستم عصبی جامعه 1
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/27
کلیدواژه‌ها :
 • سیستم
 • جامعه
 • حسی
 • مغز
 • سیستم عصبی جامعه
 • اطلاعات
 • نخاع
 • بینی
 • پوست
 • سیستم عصبی محیطی
 • نورون ها
 • وابران
 • اطلاعات تولید شده
 • خروجی ها
 • غدد بزاقی
 • گانگلیون های اتونوم
 • عضله صاف
 • عضله اسکلتی
 • اعصاب حرکتی
 • سیستم عصبی مرکزی
 • مغز و نخاع
 • ورودی ها
 • چشم
 • گوش
 • جوانه های چشایی
 • پوست عضله
 • مفاصل احشا
 • چشایی
 • صاف
 • اسکلتی
 • مرکزی
 • عضله
 • عصبی
 • محیطی
 • جوانه
 • حرکتی
 • مفاصل
 • احشا