محیط بیو دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت (پلت)

محیط بیو دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت
عنوان : محیط بیو دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/29
کلیدواژه‌ها :
 • سطح تکنیکی
 • آخرین رده‌ی صفی
 • سطح تاکتیکی
 • سطح میانی
 • رده‌ی وزراء و فرماندهان نیروها
 • سطح استراتژیکی
 • سوپربیو استراتژیولوژی
 • ماکرو بیو استراتژیولوژی
 • میکرو بیو استراتژیولوژی
 • نانو بیو استراتژیولوژی
 • سوپر بیو تاکتولوژی
 • ماکرو بیو تاکتولوژی
 • میکرو بیو تاکتولوژی
 • نانو بیو تاکتولوژی
 • سوپربیو تکنولوژی
 • ماکرو بیو تکنولوژی
 • میکرو بیو تکنولوژی
 • نانو بیو تکنولوژی
 • محیط بیو دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت
 • رده‌ی قوای سه گانه حکومت رئیس جمهور
 • رئیس مجلس
 • رئیس قضا
 • اولین رده‌ی صنفی تابع وزراء و فرماندهان نیروها
 • سوپربیو دکترینولوژی