جلسه 315 کلبه کرامت

1390/10/08
  • دانلود ویدیو جلسه
  • دانلود اسناد جلسه
  • تهیه نسخه DVD
جلسات مرتبط
525 - 433 - 434 - 474 - 301 - 302 - 303 - 304 - 306 - 308 - 310 - 313 - 315 - 318 - 324
اسناد مرتبط با جلسه
پلت
سرمایه‌گرایی رقابتی تطبیقی
سرمایه‌گرایی رقابتی تطبیقی